________________________________________________________________________________________________________________
• Opstellen van het rekeningstelsel geschikt voor het bedrijf 
• Het voeren van de boekhouding (gedeeltelijke of volledig)
   conform de boekhoudwetgeving 
• Opstellen van tussentijdse situaties 
• Opstellen van de balans en resultatenrekening 
• Opstellen en neerleggen van de jaarrekening conform de
   NBB-formaat 

• Invullen van de periodieke BTW-aangiften, intracommunautaire opgave, intrastat 
• Invullen van bijzondere BTW-aangifte 
• Invullen van aangifte en bijlagen in de personenbelasting,
   vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting  
• aangifte roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing 
• Fiscale optimalisatie 
• Bijstand, opvolgen en verdediging tijdens fiscale controles 
• Indiening bezwaarschrift 

• Oprichting van vennootschappen, overname van
   ondernemingen of handelsfonds 
• Keuze ondernemingsvorm & verantwoordelijkheden  
• Keuze BTW-stelsel 
• Optimalisatie van bezoldigingen van bedrijfsleiders 
• Opvolgen van kredietdossiers 
• Overdracht van bedrijf 
• Bijstand vemogens- en successieplanning  

• Oprichting van een vennootschap 
• Overgang van eenmanszaak tot vennootschap 
• Opstellen verslagen van algemene vergadering en bestuursorgaan 
• Wettelijke publicaties in het Belgisch Staatsblad (benoemingen,
   ontslag, verplaatsing van maatschappelijke zetel,
   herbenoeming, ...) 
• Statutenwijzigingen 
• Omvorming van vennootschappen (kapitaalverhoging,
   maatschappelijk doel, fusie, liquidatie, verandering van
   rechtsvorm, ...) 

• Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
 
• Berekening van de sociale bijdragen  

• Sociale statuut